BioFoodOnMars – Cel projektu

Biofortyfikacja roślin przeznaczonych do spożycia i na cele pastewne uprawianych na glebach marginalnych w warunkach zmieniającego się klimatu

Biofortified and climate-resilient food and fodder production on marginal soils 

Cel projektu

Celem badań jest mapowanie potencjalnych plonów i możliwości waloryzacji gleb marginalnych w różnych regionalnych warunkach w Europie i próba zoptymalizowania produkcji biomasy za pomocą bionawozów lub dodatków do gleby, takich jak krzem, lub zmian w zarządzaniu, takich jak teledetekcja i digitalizacja. Wyniki posłużą do opracowania zaleceń dla rolników i decydentów. 

W związku ze zmniejszającą się powierzchnią gleb uprawnych i postępującymi zmianami klimatu opracujemy nowe rozwiązania, które w sposób zrównoważony pozwolą zwiększyć zarówno plon jak i jakość roślin uprawnych oraz zwiększyć odporność agroekosystemów w UE na zmiany klimatu. W projekcie planuje się aktywować włączanie nieużytków i gleb marginalnych pod uprawy roślin przeznaczonych na cele konsumpcyjne i paszowe. Duże ilości biomasy o wysokiej jakości można wytwarzać na glebach marginalnych, poprzez poprawę ich właściwości fizykochemicznych wykorzystując między innymi odpadową biomasę powstającą w rolnictwie i biofortyfikację roślin uprawnych (np. Se). W projekcie przewiduje się nawożenie krzemem, które ma zwiększyć odporność upraw na stresy biotyczne/abiotyczne i odporność roślin na zmiany klimatu. Poprawa efektywności wykorzystania wody przez rośliny, zwiększenie ich odporności na choroby i szkodniki oraz poprawa różnorodności biologicznej zmniejszą wykorzystanie pestycydów w produkcji roślinnej. Projekt obejmuje zarządzanie produktami ubocznymi powstającymi w rolnictwie np. poprzez przekształcenie na biogaz i odzyskiwanie energii lub na środki poprawiające właściwości gleb, co przyczyni się to do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery i jednocześnie ograniczy ślad węglowy. 

Zostaną opracowane zalecenia dotyczące możliwości prowadzenia zrównoważonej produkcji rolniczej przy jednoczesnym zwiększeniu bioróżnorodności i odporności agrosystemów w obliczu rosnącego stresu związanego ze zmianami klimatu, nowymi szkodnikami i chorobami oraz innymi zagrożeniami dla środowiska.