BioFoodOnMars – Streszczenie

Liczba ludności na świecie do 2050 r. przekroczy 9 miliardów, co wymaga zwiększenia produkcji żywności o 70–85% (Dhankher i Foyer 2018), przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Aby zwalczyć malejącą produktywność gleb uprawnych i postępujące zmiany klimatu, w ramach projektu opracowane zostaną nowe możliwości zwiększenia ilości i jakości plonu roślin przeznaczonych na cele konsumpcyjne i paszowe w Europie przy użyciu nowych strategii zrównoważonego wzrostu produkcji roślin i zwiększenia odporności agroekosystemów na zmiany klimatu. Celem badań jest mapowanie potencjalnych plonów i możliwości waloryzacji gleb marginalnych w różnych regionalnych warunkach w Europie i próba zoptymalizowania produkcji biomasy za pomocą bionawozów lub dodatków do gleby, takich jak krzem, lub zmian w zarządzaniu, takich jak teledetekcja i digitalizacja. Wyniki posłużą do opracowania zaleceń dla rolników i decydentów.

Słowa kluczowe: gleby marginalne, biofortyfikacja, zmiany klimatu, rolnictwo