Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej

Zakres oferowanych badań oraz współpracy z gospodarką

Zakład prowadzi i oferuje dalszą współpracę z następującymi jednostkami gospodarki:

 1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 2. Lasy Państwowe
 3. BPC Singapore Pte Ltd
 4. WOKAS S.A
 5. HanzaVia sp. z o.o.
 6. Biogazownia Rypin Sp. z o.o.
 7. Stowarzyszenie producentów pieczarek
 8. Cornelissen Consulting Services B.V (Holandia);
 9. Profinutrients, (Holandia);
 10. NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
 11. Eko-Farmenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce
 12. Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. j. z siedzibą w Warszawie
 13. Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
 14. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)
 15. Polska Grupa Biogazowa
 16. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE)
 17. Bioenergy Project Sp. z o.o.

Dotychczasowa współpraca Zakładu z powyższymi jednostkami gospodarczymi:

Ad. 1. W dniu 9 listopada 2011 r w Puławach zostało utworzone konsorcjum „Centrum Kompetencji Puławy”. W skład konsorcjum wchodzą następujące jednostki naukowe i przemysłu nawozowego: Zakłady Azotowe Puławy S.A., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Puławska Szkoła Wyższa, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Prof. dr hab. Jan Łabętowicz jest pełnomocnikiem JM Rektora SGGW reprezentującym SGGW w tym konsorcjum. Konsorcjum zgodnie ze swym programem zrealizowało:

 • Projekt pt. „Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy” przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), czas realizacji 2013-2015 r., KNoŚG była jednym z 4 wykonawców projektu.

oraz prowadzi działalność edukacyjną:

 • studia podyplomowe pt. „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”. Studia trwają 2 semestry od roku akademickiego 2012/2013.

Ad. 2. W Dyrekcji Lasów Państwowych rozpatrywany jest projekt badawczy pt. „Opracowanie kryteriów aktualizacji i zasad weryfikacji Glebowych Powierzchni Wzorcowych (GPW) wraz z ich zastosowaniem dla 137 GPW utworzonych w ubiegłym wieku na obszarze lasów w Polsce”. Projekt został przygotowany i złożony przez  konsorcjum w składzie: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze i katedry gleboznawstwa z: SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, UMK w Toruniu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Ad. 3. BPC Singapore Pte Ltd zleciła i sfinansowała realizację w latach 2010-2013 projektu pt. „Ocena wpływu różnych form nawozów potasowych na plon i jakość roślin uprawnych (buraki cukrowe, ziemniaki, pszenica ozima, rzepak ozimy, kukurydza)”.

Ad. 4. WOKAS S.A zleciła i sfinansowała realizację w latach 2015-2016 projektu pt. „Opracowanie nowych granulowanych nawozów organicznych i organiczno-mineralnych na bazie zużytego podłoża popieczarkowego”.

Ad. 5. HanzaVia sp. z o.o. zleciła i sfinansowała wykonanie w 2014 roku ekspertyzy pt. „Ocena tolerancji roślin na nawierzchnie mineralne HanzaVia bez i z dodatkiem roślinnego środka stabilizującego „Stabilizer” oraz kwalifikacje tych nawierzchni pod kątem nawierzchni biologicznie czynnej – wg obowiązujących przepisów”.

Ad. 6. „Biogazownia Rypin Sp. z o.o. – wieloletnia współpraca w zakresie opiniowania i doradztwa dotyczącego możliwości nawozowego wykorzystania pofermentu z biogazowni. Organizowanie wyjazdów studyjnych dla studentów kierunku Inżynieria Ekologiczna”.

Ad. 7. Stowarzyszenie producentów pieczarek uczestniczyło w konsorcjum, w latach 2008-2011, w realizacji projektu wdrożeniowego pt. „Opracowanie technologii przetwarzania odpadów popieczarkowych na nawóz organiczny i nawozy organiczno-mineralne”. Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Ad. 8. Cornelissen Consulting Services B.V oraz Profinutrients, (Holandia) – realizacja wspólnego projektu międzynarodowego Cradle to Cattle (CtoC) – „Recykling pierwiastków biogennych w gospodarstwach bydlęcych”. Projekt realizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy.

Ad. 10. NaturalCrop Poland Sp. z o.o. współpraca związana jest z  doradztwem nawozowym w uprawach rolniczych.

Ad. 11. Z firmami Eko-Farmenergia Sp. z o.o.,  Fundeko Korbel, Krok-Baściuk oraz Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. podpisane są porozumienia o współpracy (CITT/64/2014, CITT/94/2014 oraz CITT/34/2014).

Ad. 13. Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. – zrealizowana usługa badawcza dotycząca wdrożenia produktu w ramach programu „Bon na innowację” – „Opracowanie optymalnej technologii przetwarzania masy pofermentacyjnej na produkty o wysokiej wartości nawozowej oraz opracowanie instrukcji ich stosowania w produkcji polowej”.

Ad. 14. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) – realizacja wspólnego projektu: „Poferment nawozem dla rolnictwa.

Ad. 15. Polska Grupa Biogazowa – wieloletnia współpraca polegająca na doradztwie dotyczącym doboru substratów oraz metod zagospodarowania pofermentu z biogazowni.

Ad. 16. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE) – realizacja projektu BioEnergy Farm 2 „Manure, the sustainable fuel for the farm. Projekt współfinansowany przez Inteligent Energy Europe Programme of the European Union.

Ad. 17. Bioenergy Project Sp. z o.o. – wieloletnia współpraca w zakresie opracowania ekspertyz dotyczących wartości nawozowej pofermentu z biogazowni rolniczej. Organizowanie wyjazdów studyjnych dla studentów kierunku Inżynieria Ekologiczna.